فضل

فضل
کمال
برتری
بخشش، نیکویی
معرفت، دانش
1

کاربردهای فضل

 • دوم باب احسان نهادم اساس

  که منعم کند فضل حق را سپاس

 • تا تو نیایی به فضل رفتن ما باطلست

  ور به مثل پای سعی در طلبت سر شود

 • اندر بلای سخت پدید آید

  فضل و بزرگمردی و سالاری

 • فضل خدای را که تواند شمار کرد

  یا کیست آنکه شکر یکی از هزار کرد

 • شکر کدام فضل به جای آورد کسی

  حیران بماند هر که درین افتکار کرد

 • بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش

  ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد

 • ور عدل بدی بکارها در گردون

  کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی