فراق

فراق
جدایی و دوری (از یار)
1

کاربردهای فراق

 • وصال دوستان روزی ما نیست

  بخوان حافظ غزل های فراقی

 • شب فراق نخواهم دواج دیبا را

  که شب دراز بود خوابگاه تنها را

 • هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت

  آخر عمر از جهان چون برود خام رفت

 • چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد

  تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

 • شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار

  چو روز گردد گویی در آتشم بی تو

 • دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا

  همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو

 • چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن

  تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی

 • گله از فراق یاران و جفای روزگاران

  نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی

 • چون تحمل نکند بار فراق تو کسی

  با همه درد دل آسایش جانش باشی

 • ای دل اگر فراق او و آتش اشتیاق او

  در تو اثر نمی کند تو نه دل که آهنی

 • فراق افتد میان دوستداران

  زیان و سود باشد در تجارت

 • خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

  طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

 • من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این

  روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را

 • هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

  داند که سخت باشد قطع امیدواران

 • شب فراق که داند که تا سحر چندست

  مگر کسی که به زندان عشق دربندست

 • فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

  بیا و بر دل من بین که کوه الوندست

 • بار فراق دوستان بس که نشست بر دلم

  می روم و نمی رود ناقه به زیر محملم

 • در رقص رحیل ناقه می راند

  بر حسب فراق بیت می خواند

 • در گفتن حالت فراقی

  حرفی ز وفا نماند باقی