فتور

فتور
آرمیدن آب سپس جوشش
آرام شدن پس از تندی ، و نرم شدن بعد از سختی
سستی، ضعف
1

کاربردهای فتور

  • روی تو بر پشت زمین خلق را

    موجب فتنه ست و فتور ای صنم