فتوح

فتوح
گشایش
نذر
1

کاربردهای فتوح

  • نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم

    دلق ریا به آب خرابات برکشیم

  • بیا ساقی آن کیمیای فتوح

    که با گنج قارون دهد عمر نوح