فتنه

فتنه
آشوب، ستیزه، عذاب و رنج، شگفتی
1

کاربردهای فتنه

 • رهی که گمرهیش در پی است نسپردن

  دریکه فتنه اش اندر پس است نگشودن

 • ما بساط از فتنه ایمن کرده ایم

  صد هزاران شمع روشن کرده ایم

 • فتنه افکند آن قبا اندر میان

  عاریت میخواستندش کودکان

 • به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد

  فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

 • چشمی که نه فتنه تو باشد

  چون گوهر اشک غرق خون باد

 • طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل

  بیفتد آن که در این راه با شتاب رود

 • غریبی که پر فتنه باشد سرش

  میازار و بیرون کن از کشورش

 • گشادند بر هم در فتنه باز

  به لا و نعم کرده گردن دراز

 • فتنه باشد شاهدی شمعی به دست

  سرگران از خواب و سرمست از شراب

 • اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی

  چه فتنه ها که بخیزد میان اهل نشست

 • من فتنه زمانم وان دوستان که داری

  بی شک نگاه دارند از فتنه زمانت

 • تا دل به تو پیوستم راه همه دربستم

  جایی که تو بنشینی بس فتنه که برخیزد

 • هر ساعتی این فتنه نوخاسته از جای

  برخیزد و خلقی متحیر بنشاند

 • دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند

  هزار فتنه به هر گوشه ای برانگیزند

 • فتنه ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر

  قامتست آن یا قیامت عنبرست آن یا عبیر

 • نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی

  که بر جمال تو فتنه ست و خلق بر سخنش

 • بنشین که هزار فتنه برخاست

  از حلقه عارفان مدهوش

 • مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی

  که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم

 • دلم صد بار می گوید که چشم از فتنه بر هم نه

  دگر ره دیده می افتد بر آن بالای فتانم

 • روی تو بر پشت زمین خلق را

  موجب فتنه ست و فتور ای صنم

 • گر سنگ فتنه بارد فرق منش سپر کن

  ور تیر طعنه آید جان منش نشانه

 • بتا تو روی ز من برمتاب ودستم گیر

  که در سرم ز تو آشوب و فتنه هاست هنوز

 • پرده اگر برافکنی وه که چه فتنه ها رود

  چون پس پرده می رود اینهمه دلرباییت

 • به روزگار تو ایام دست فتنه ببست

  به یمن تو در اقبال بر جهان بگشاد

 • چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

  که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت

 • فی الجمله قیامت تویی امروز در آفاق

  در چشم تو پیداست که باب فتنست آن

 • حالی درون پرده بسی فتنه می رود

  تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند

 • بگفت ایدوست تیر طعنه تا چند

  من از دست تو افتادم درین بند

 • تو گفتی راه عشق از فتنه پاکست

  چو دیدم پرتگاهی خوفناکست

 • فتنه می بارد از این سقف مقرنس برخیز

  تا به میخانه پناه از همه آفات بریم

 • ازان همنشین تا توانی گریز

  که مر فتنه خفته را گفت خیز

 • سیه چال و مرد اندر او بسته پای

  به از فتنه از جای بردن به جای

 • منجمی بخانه درآمد یکی مرد بیگانه را دید با زن او بهم نشسته دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب برخاست صاحبدلی که برین واقف بود گفت

 • کس از فتنه در پارس دیگر نشان

  نبیند مگر قامت مهوشان

 • چه می خسبی ای فتنه روزگار

  بیا و می لعل نوشین بیار

 • نگه کرد شوریده از خواب و گفت

  مرا فتنه خوانی و گویی مخفت

 • در ایام سلطان روشن نفس

  نبیند دگر فتنه بیدار کس

 • سر فتنه دارد دگر روزگار

  من و مستی و فتنه چشم یار

 • ما را غمی ز فتنه باد سموم نیست

  در پیش خار و خس چه زمستان چه نوبهار

 • ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار

  فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست

 • من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم

  تو چنان فتنه خویشی که ز ما بی خبری

 • کف نیاز به حق برگشای و همت بند

  که دست فتنه ببندد خدای کارگشای

 • ظالمی را خفته دیدم نیمروز

  گفتم این فتنست خوابش برده به