فانید

فانید
پانید
فانیذ
نوعی از حلوا، و بمعنی قند و شکر نیز گفته اند.
1

کاربردهای فانید

  • ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد

    طلب ده درم سنگ فانید کرد