فاخته

فاخته
کوکو
قمری
فاخته
پرنده ای است خاکی رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که طوقی به دور گردن دارد و صدایش نرم و غم‌انگیز است. ای پرنده به بی‌عاطفگی معروف است
1

کاربردهای فاخته

 • با همه جلوه طاووس و خرامیدن کبک

  عیبت آنست که بی مهرتر از فاخته ای

 • سرو شد افراخته کار چمن ساخته

  نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار

 • هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند

  بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار

 • ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست

  مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

 • هم تو پذیری که زباغ توایم

  قمری طوق و سگ داغ توایم