غمزه

غمزه
اشاره با چشم و ابرو
پلک زدن از روی ناز و کرشمه
در اصطلاح عاشقان، کنایت از عدم التفات است.
دراصطلاح تصوف، بمعنی فیض و جذبه ٔ باطن است که نسبت به سالک واقع شود.
1

کاربردهای غمزه

 • جمالت معجز حسن است لیکن

  حدیث غمزه ات سحر مبین است

 • چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی

  جانا روا نباشد خون ریز را حمایت

 • ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

  هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

 • نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

  به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

 • کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند

  تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی کند

 • اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری

  به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو

 • چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد

  مخموریت مباد که خوش مست می روی

 • تو همچنان دل شهری به غمزه ای ببری

  که بندگان بنی سعد خوان یغما را

 • کمان سخت که داد آن لطیف بازو را

  که تیر غمزه تمامست صید آهو را

 • بسی بگفت خداوند عقل و نشنیدم

  که دل به غمزه خوبان مده که سنگ و سبوست

 • هر که با غمزه خوبان سر و کاری دارد

  سست مهرست که بر داغ جفا صابر نیست

 • هر دم کمند زلفت صیدی دگر بگیرد

  پیکان غمزه در دل ز ابروی چون کمانت

 • دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست

  با غمزه بگو تا دل مردم نستاند

 • میلت به چه ماند به خرامیدن طاووس

  غمزت به نگه کردن آهوی رمیده

 • شهری به تیغ غمزه خون خوار و لعل لب

  مجروح می کنی و نمک می پراکنی

 • بلای غمزه نامهربان خون خوارت

  چه خون که در دل یاران مهربان انداخت

 • هاروت را که خلق جهان سحر ازو برند

  در چه فکند غمزه خوبان به ساحری

 • هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشت

  خدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تویی