غالیه

غالیه
ماده‌ای خوشبو مرکب از مشک و عنبر و باله به رنگ سیاه که موی را با آن رنگ می‌کرده‌اند
1

کاربردهای غالیه

 • آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی

  گردون ورق هستی ما درننوشتی

 • کدام سرو سهی راست با وجود تو قدر

  کدام غالیه را پیش خاک پای تو بوست

 • این غول روی بسته کوته نظر فریب

  دل می برد به غالیه اندوده چادری

 • خالست بر آن صفحه سیمین بناگوش

  یا نقطه ای از غالیه بر یاسمنست آن

 • من و آن جعد موی غالیه بوی

  من و آن ماهروی حورنژاد

 • رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد

  زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید

 • چونست عقیق آبدارت

  وآن غالیه های تابدارت