طی

طی
نام قبیله ای است از قبائل عرب. حاتم طایی ، جوانمرد معروف از آن قبیله بوده است.
1

کاربردهای طی

  • شنید این سخن نامبردار طی

    بخندید و گفت ای دلارام حی

  • چو حاتم اگر نیستی کام وی

    نبردی کس اندر جهان نام طی