طوطی

طوطی
طوطی
پرنده ای است عموما سبزرنگ که می‌تواند آوای آدمی را تقلید کند
1

کاربردهای طوطی

 • قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن

  مسلم نیست طوطی را در ایامت شکرخایی

 • بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان

  طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار

 • گر تو شکرخنده آستین نفشانی

  هر مگسی طوطیی شوند شکرخا

 • طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود

  ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد