طواف

طواف
گرد چیزی گشتن، گردش، دور
1

کاربردهای طواف

  • بر طرف کوه و دشت روز طوافست و گشت

    وقت بهاران گذشت گفته سعدی سعدی بیار