صنع

صنع
آفریده
1

کاربردهای صنع

 • چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان

  خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را

 • در روی خود تفرج صنع خدای کن

  کآیینه خدای نما می فرستمت

 • چرا طفل یک روزه هوشش نبرد

  که در صنع دیدن چه بالغ چه خرد

 • یکی روبهی دید بی دست و پای

  فرو ماند در لطف و صنع خدای

 • صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین

  عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین

 • در روی تو سر صنع بی چون

  چون آب در آبگینه پیداست