صراحی

صراحی
تنگ شراب. نوعی ظرف بلوری یا شیشه‌ای با شکم متوسط و گلوگاهی تنگ و دراز، که شراب را از آن به درون پیاله می‌ریزند.
1

کاربردهای صراحی

  • بس که با خویشتن بگویی راز

    چون صراحی به اشک بیجاده

  • در این خونفشان عرصه رستخیز

    تو خون صراحی و ساغر بریز