شیوه

شیوه
طرز، راه و روش
خوی ، عادت
ناز، کرشمه
مکر
1

کاربردهای شیوه

 • در تو تنها عشق و مهر مادری است

  شیوه ما عدل و بنده پروری است

 • شیوه چشمت فریب جنگ داشت

  ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

 • که فکرش بلیغ است و رایش بلند

  در این شیوه زهد و طامات و پند

 • نه در خشت و کوپال و گرز گران

  که آن شیوه ختم است بر دیگران

 • شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین

  سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار

 • نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج

  نروند اهل نظر از پی نابینایی