شکیب

شکیب
صبر. آرام . تحمل
1

کاربردهای شکیب

 • زغن را نماند از تعجب شکیب

  ز بالا نهادند سر در نشیب

 • من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب

  صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند

 • مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا

  گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را

 • مرا شکیب نمی باشد ای مسلمانان

  ز روی خوب لکم دینکم ولی دینی