شکر افشاندن

شکر افشاندن
شکر پاشیدن
شیرین سخنی کردن
سرود خوش خواندن، نغمه‌های دل‌انگیز نواختن
1

کاربردهای شکر افشاندن

  • بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان

    طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار