شرار

شرار
پاره آتش، جرقه
1

کاربردهای شرار

  • تابه ها و شعله ها در انتظار

    که تو یکروزی بسوزی در شرار

  • آن پرتوی که چهره تو را جلوه گر نمود

    تا نزد ما رسید بناگاه شد شرار

  • مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

    به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را