شبه

شبه
نوعی سنگ سیاه رنگ که در جواهر سازی به کار برده می‌شود
1

کاربردهای شبه

  • گهر معدن مقصود یکی است

    وانچه برجاست شبه یا میناست

  • در شعار بندگی یاقوت‌وار

    چون شبه آزاد دل جز من کجاست