شاهد

شاهد
خوبروی، زیبا چهره
1

کاربردهای شاهد

 • من از این دائره بیرونم از آنک

  شاهد بخت ز من رخ پوشید

 • گفت امروز که زیبا و خوشم

  رخ من شاهد هر انجمن است

 • ز من بنیوش و دل در شاهدی بند

  که حسنش بسته زیور نباشد

 • بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان

  غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم

 • چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند

  کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن

 • آن که هلاک من همی خواهد و من سلامتش

  هر چه کند ز شاهدی کس نکند ملامتش

 • در این سماع همه ساقیان شاهدروی

  بر این شراب همه صوفیان دردآشام

 • پا بهرجا که نهی برگ گلی است

  همه جا شاهد رعنائی هست

 • سعدی نگفتمت که خم زلف شاهدان

  دربند او مشو که گرفتار می کند

 • شاهد آنجا که رود حرمت و غزت بیند

  ور برانند بقهرش پدر و مادر خویش

 • شاهدی گفت بشمعی کامشب

  در و دیوار مزین کردم

 • در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

  کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

 • شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر

  چون هست اگر چراغ نباشد منورست

 • شاهد آیینه ست و هر کس را که روی خوب نیست

  گو نگه زنهار در آیینه روشن مکن

 • سعدیا با شاهد سیمین نشاید پنجه کرد

  گر چه بازو سخت داری زور با آهن مکن

 • حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست

  فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت

 • دل عارفان ببردند و قرار پارسایان

  همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی

 • به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم

  نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

 • هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری

  در دل نیافت راه که آن جا مکان توست

 • شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام

  بار عشق و مفلسی صعب است می باید کشید

 • به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست

  به ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست

 • شبست و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

  غنیمتست چنین شب که دوستان بینی