شاطر

شاطر
دلاور و چالاک و تند
شوخ و بی‌باک
1

کاربردهای شاطر

 • تو گفتی خروسان شاطر به جنگ

  فتادند در هم به منقار و چنگ

 • نه آبستن در بود هر صدف

  نه هر بار شاطر زند بر هدف

 • به خون خلق فروبرده پنجه کاین حناست

  ندانمش که به قتل که شاطری آموخت

 • مردی گمان مبر که به پنجه است و زور کتف

  با نفس اگر برآیی دانم که شاطری