سپهر

سپهر
آسمان و به معنای مجازی تقدیر و سرنوشت
1

کاربردهای سپهر

 • گفت خندید به افتاده سپهر

  زان شما نیز بمن میخندید

 • اندرین دفتر پیروزه سپهر

  آنچه را ما نشمردیم شمرد

 • سپهر این باغ بس کردست یغما

  من امروزم بدین خواری تو فردا

 • کو جلوه ای ز ابروی او تا چو ماه نو

  گوی سپهر در خم چوگان زر کشیم

 • سرافراز سهراب با زور دست

  تو گفتی سپهر بلندش ببست

 • وگر چون ستاره شوی بر سپهر

  ببری ز روی زمین پاک مهر

 • کنند انجمن پیش تخت بلند

  به کار سپهری پژوهش کنند

 • چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو

  ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

 • مشاطه سپهر نیاراست روی من

  با من مگوی کازچه مرا نیست خواستار

 • هر که بد کرد بداندیش سپهر

  کار او از همه کس بهتر کرد

 • چندان ز غمش به مهر نالید

  کز ناله او سپهر نالید

 • سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق

  گرفتم به بازوی دولت عراق

 • ای برآرنده سپهر بلند

  انجم افروز و انجمن پیوند

 • سپهرش به جایی رسانید کار

  که شد نامور لؤلؤ شاهوار

 • خداوند کیوان و گردان سپهر

  فروزنده ماه و ناهید و مهر

 • گرفتند یکسر شمار سپهر

  که دارد بران کودک خرد مهر

 • گرفتیم و جستیم راز سپهر

  ندارد بدین کودک خرد مهر

 • به یزدان چنین گفت کای رهنمای

  تو داری سپهر روان را به پای

 • سپهر آفریدی و اختر همان

  همه نیکویی باد ما را گمان