سپنج

سپنج
عاریت
خانه موقتی
مهمان
1

کاربردهای سپنج

  • چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج

    که یک جو نیرزد سرای سپنج