سوگند

سوگند
قسم ، اقرار و اعترافی که شخص از روی شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد.
گوگرد (سوگند خوردن در قدیم خوردن آب آمیخته با گوگرد بوده است . برای تشخیص گناهکار از بی گناه یعنی این که شخص متهم (اما بی گناه ) با خوردن آن اتفاقی برایش نمی افتاد)
1

کاربردهای سوگند

  • کای خالق هرچه آفرید است

    سوگند به هرچه برگزیداست

  • به دلت کز دلم به در نکنم

    سخت‌تر از این مخواه سوگندی