سوسن

سوسن
سوسن
گلی است معروف و آن چهار قسم می باشد: یکی سفید و آنرا سوسن آزاد میگویند، ده زبان دارد و دیگری کبود و آنرا سوسن ازرق می خوانند و دیگری زرد و آنرا سوسن ختایی می نامند و چهارم الوان میشود و آن زرد، سفید و کبود میباشد و آنرا سوسن آسمانی گویند
1

کاربردهای سوسن

 • گل من خارهای پای من است

  گر گل و یاسمین و سوسن نیست

 • از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش

  کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

 • شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین

  سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار

 • صفحه کارگه از سوسن و گل

  بخوشی چون صف گلشن کردم

 • گریه ها کردم و چون ابر بهار

  خدمت آن گل و سوسن کردم

 • گلزار خانه گل و ریحان و سوسن است

  آن به که خار جای گزیند به شوره زار