سودا

سودا
نام خلطی از اخلاط چهارگانه و به طور مجازی به معنی شیدایی و دیوانگی است چرا که بر طبق طب سنتی، چنانچه مقدار سودا از حد بگذرد، جنون پدید می‌آید.
خیال خام، خیال باطل
سیاه
داد و ستد، معامله، خرید و فروش
1

کاربردهای سودا

 • به سودای جانان ز جان مشتغل

  به ذکر حبیب از جهان مشتغل

 • شب و روز در بحر سودا و سوز

  ندانند ز آشفتگی شب ز روز

 • سودای لب شکردهانان

  بس توبه صالحان که بشکست

 • مبر ظن کز سرم سودای عشقت

  رود تا بر زمینم استخوان هست

 • همه دانند که سودازده دلشده را

  چاره صبرست ولیکن چه کند قادر نیست

 • آخر نه منم تنها در بادیه سودا

  عشق لب شیرینت بس شور برانگیزد

 • دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند

  سروران بر در سودای تو خاک قدمند

 • گم شدم در راه سودا ره نمایا ره نمای

  شخصم از پای اندرآمد دستگیرا دستگیر

 • خار سودای تو آویخته در دامن دل

  ننگم آید که به اطراف گلستان گذرم

 • پایمردم عقل بود آنگه که عشقم دست داد

  پشت دستی بر دهان عقل سودایی زدم

 • دیو ناری را سر از سودای مایی شد به باد

  پس من خاکی به حکمت گردن مایی زدم

 • آری از آنجا که دل سنگ بود

  خشکی سوداش در آهنگ بود

 • وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

  بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها

 • سعدی سر سودای تو دارد نه سر خویش

  هر جامه که عیار بپوشد کفنست آن

 • گویند مکن سعدی جان در سر این سودا

  گر جان برود شاید من زنده به جانانم

 • سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد

  فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد

 • ز دست رفته نه تنها منم در این سودا

  چه دست ها که ز دست تو بر خداوندست

 • اینچنین سوداگری را سودهاست

  وندرین یک تار تار و پودهاست

 • امید تو بیرون برد از دل همه امیدی

  سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی

 • گلی را که نه رنگ باشد نه بوی

  غریب است سودای بلبل بر اوی

 • نه اش پروای از پای اوفتادن

  نه اش سودای کار از دست دادن

 • هشیار سری بود ز سودای تو مست

  خوش آنکه ز روی تودلش رفت ز دست

 • روزی تر و خشک من بسوزد

  آتش که به زیر دیگ سوداست

 • سودای دلش به سر درآمد

  سرسام سرش به دل برآمد

 • اگر خود عشق هیچ افسون نداند

  نه از سودای خویشت وارهاند