سعی

سعی
کوشش
شتافتن
دویدن
سخن چینی
کار
قصد
1

کاربردهای سعی

  • رعیت پناها دلت شاد باد

    به سعیت مسلمانی آباد باد