سرو

سرو
درختی است همواره سبز که در سه نوع است: سرو ناز که شاخهایش متمایل است ، سرو آزاد که شاخهایش راست رسته باشد و سرو سهی که دو شاخه راست رسته دارد.

سرو را از آن جهت آزاد گفته‌اند که:

 • از قید کجی و ناراستی و پیوستن به شاخ دیگر فارغ است.
 • بعضی گویند هر درختی که میوه ندهد آن را آزاد خوانند، چون سرو میوه ندهد آن را آزاد خوانند.
 • جمعی گفته اند هر درختی را کمالی و زوالی هست چنانکه گاهی پربرگ و تازه است و گاهی پژمرده و بی برگ و سرو را هیچ یک از آنها نیست و همه وقت سبز و تازه است و از این علتها فارغ و این صفت آزادگان است ، بدین جهت آزادباشد.
1

کاربردهای سرو

 • هر سرو که در چمن درآید

  در خدمت قامتت نگون باد

 • در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ

  نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد

 • زیر بارند درختان که تعلق دارند

  ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

 • سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

  همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

 • ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود

  وین بحث با ثلاثه غساله می رود

 • بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

  می خواند دوش درس مقامات معنوی

 • چو آن سرو روان شد کاروانی

  چو شاخ سرو می کن دیده بانی

 • تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو

  ببرد قیمت سرو بلندبالا را

 • سعدی نگفتمت که به سرو بلند او

  مشکل توان رسید به بالای پست ما

 • کدام سرو سهی راست با وجود تو قدر

  کدام غالیه را پیش خاک پای تو بوست

 • ندانم قامتست آن یا قیامت

  که می گوید چنین سرو روان هست

 • ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت

  سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت

 • تویی که گر بخرامد درخت قامت تو

  ز رشک سرو روان را به اهتزاز آرد

 • عجب گر در چمن برپای خیزی

  که سرو راست پیشت خم نباشد

 • آن سرو که گویند به بالای تو ماند

  هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند

 • به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری

  جواب داد که آزادگان تهی دستند

 • در چمن سرو ستادست و صنوبر خاموش

  که اگر قامت زیبا ننمایی بچمند

 • محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان

  کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود

 • ز رنگ و بوی تو ای سروقد سیم اندام

  برفت رونق نسرین باغ و نسترنش

 • قیام خواستمت کرد عقل می گوید

  مکن که شرط ادب نیست پیش سرو قیام

 • اگر کساد شکر بایدت دهن بگشای

  ورت خجالت سرو آرزو کند بخرام

 • تو را در بوستان باید که پیش سرو بنشینی

  و گر نه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم

 • سروبنی خاسته چون قامتت

  تا ننشینیم صبور ای صنم

 • گرفتم سرو آزادی نه از ماء مهین زادی

  مکن بیگانگی با ما چو دانستی که از مایی

 • سرو آزاد به بالای تو می ماند راست

  لیکنش با تو میسر نشود رفتاری

 • هرگزش باد صبا برگ پریشان نکند

  بوستانی که چو تو سرو روانش باشی

 • پیش نماز بگذرد سرو روان و گویدم

  قبله اهل دل منم سهو نماز می کنی

 • سرو شد افراخته کار چمن ساخته

  نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار

 • گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست

  سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار

 • سرو را با جمله زیبایی که هست

  پیش اندام تو هیچ اندام نیست

 • گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم

  ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

 • چنان نامور گم شد از انجمن

  چو در باغ سرو سهی از چمن

 • به پالیز چون برکشد سرو شاخ

  سر شاخ سبزش برآید ز کاخ

 • و گر سرو سهی را ساز دادی

  سهی سروش به خون خط باز دادی

 • چه نشینی ای قیامت بنمای سرو قامت

  به خلاف سرو بستان که ندارد اعتدالی

 • عارض نتوان گفت که دور قمرست این

  بالا نتوان خواند که سرو چمنست آن

 • من گدا هوس سروقامتی دارم

  که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود

 • از این اندیشه کان سرو سهی داشت

  دل فرزانه شاپور آگهی داشت

 • برخیز که در سایه سروی بنشینیم

  کان جا که تو بنشینی بر سرو قیامست

 • سرو بلند بین که چه رفتار می کند

  وان ماه محتشم که چه گفتار می کند

 • از آن قطره لولوی لالا کند

  وز این صورتی سرو بالا کند

 • توانم مگر پایه ای ساختن

  بر شاخ آن سرو سایه فکن

 • گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم

  کدام سرو به بالای دوست مانندست

 • مر او را چو دیدم سر از خواب مست

  بدو گفتم ای سرو پیش تو پست

 • تا خیال قد و بالای تو در فکر منست

  گر خلایق همه سروند چو سرو آزادم

 • جایی که سرو بوستان با پای چوبین می چمد

  ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام را

 • زیبا ننماید سرو اندر نظر عقلش

  آن کش نظری باشد با قامت زیبایی

 • نشنیده ام که ماهی بر سر نهد کلاهی

  یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی

 • سرو بلند بستان با این همه لطافت

  هر روزش از گریبان سر برنکرد ماهی

 • ای سرو خوش بالای من ای دلبر رعنای من

  لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای

 • تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری

  که جمال سرو بستان و کمال ماه داری

 • سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد

  آنان که ندیدستند سروی به لب بامی

 • گلم نباید و سروم به چشم درناید

  مرا وصال تو باید که سرو گلبویی

 • باغ می خواهم که روزی سرو بالایت ببیند

  تا گلت در پا بریزد و ارغوان بر سر ببارد

 • ماه فروماند از جمال محمد

  سرو نروید به اعتدال محمد

 • وه وه که قیامتست این قامت راست

  با سرو نباشد این لطافت که تراست

 • سرو از قدت اندازه بالا بردست

  بحر از دهنت لؤلؤ لالا بردست

 • میر سرو است و بخارا بوستان

  سرو سوی بوستان آید همی

 • بر سرو قامتت گل و بادام روی و چشم

  نشنیده ام که سرو چنین آورد بری

 • شد بدر مهیش چون هلالی

  وان سرو سهیش چون خیالی

 • بالین طلبید زاد سروش

  وز سرو فتاده شد تذروش

 • سرش راست بر شد چو سرو بلند

  به گفتار خوب و خرد کاربند