سرشک

سرشک
قطره اشک
1

کاربردهای سرشک

 • بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن

  تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

 • گر بدامانش سرشکی میچکید

  طفل خرد آن اشک روشن میمکید

 • دستخوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر

  بی مدد سرشک من در عدن نمی کند

 • می رفت سرشک ریز و رنجور

  انداخته دید دامی از دور

 • در گریه شدند سوکواران

  کردند بر او سرشک باران

 • کان سوخته خرمن زمانه

  شد خرمنی از سرشک دانه

 • تو وارون بخت و حال من دگرگون

  ترا روزی سرشک آمد مرا خون

 • ای آنکه غمگنی و سزاواری

  و اندر نهان سرشک همی‌باری

 • گه ریخت سرشک بر سرینش

  گه روی نهاد بر جبینش

 • از دیده چو خون سرشک ریزان

  مردم ز نفیر او گریزان

 • از بس که سرشک لاله گون ریخت

  لاله ز گیاه گورش انگیخت

 • سیلابهای حادثه بسیار دیده ام

  سیل سرشک زان سبب از دیده ام دوید