سخت

سخت
فراوان و بسیار و غایت و نهایت
محکم . استوار
پیچیده . مشکل . دشوار
زشت
قوی
1

کاربردهای سخت

  • دگر باره اسپان ببستند سخت

    به سر بر همی گشت بدخواه بخت

  • به نرمی چنین گفت با سنگ سخت

    کرم کرده راهی ده ای نیکبخت