سحاب

سَحاب
ابر
1

کاربردهای سحاب

  • مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

    به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را