زغن

زغن
پرنده ای است گوشتخوار از دستة بازها اما کوچک تر از باز.
1

کاربردهای زغن

 • شهپر زاغ و زغن زیبای صید و قید نیست

  این کرامت همره شهباز و شاهین کرده اند

 • چنین گفت پیش زغن کرکسی

  که نبود ز من دوربین تر کسی

 • زغن گفت از این در نشاید گذشت

  بیا تا چه بینی بر اطراف دشت

 • زغن را نماند از تعجب شکیب

  ز بالا نهادند سر در نشیب

 • زغن گفت ازان دانه دیدن چه سود

  چو بینایی دام خصمت نبود

 • دانی چه جفا می رود از دست رقیبت

  حیفست که طوطی و زغن هم قفسانند

 • نه ز مرغان چمن گمشده ایست

  نه ز زاغ و زغن آوائی هست