ریش

ریش
زخمی، آزرده
1

کاربردهای ریش

 • یکی ناتوان دیدم از بند ریش

  خلاصش ندیدم بجز بند خویش

 • نمک ریش دیرینه ام تازه کرد

  که بودم نمک خورده از دست مرد

 • و گر به خنده درآیی چه جای مرهم ریش

  که ممکنست که در جسم مرده جان آری

 • ریش فرهاد بهترک می بود

  گر نه شیرین نمک پراکندی

 • هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید

  ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها

 • که بر جان ریشت نهد مرهمی

  که دلها ز ریشت بنالد همی

 • باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش

  صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود

 • شاه بدانی که جفا کم کنی

  گر دگران ریش تو مرهم کنی

 • در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

  ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

 • ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن

  آخر ز دعاگویی یاد آر به دشنامی

 • اگر هزار گزند آید از تو بر دل ریش

  بد از منست که گویم نکو نمی آید

 • نار از جگر کفیده خویش

  خونابه چکانده بر دل ریش