رند

رند
شخص حیله‌گر و زیرک
بی‌قید و لاابالی
1

کاربردهای رند

 • نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که هست

  شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است

 • رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

  گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

 • شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد

  زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

 • چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان

  که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

 • مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند

  هر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد

 • بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

  که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

 • تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول

  آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل

 • گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

  شیوه مستی و رندی نرود از پیشم

 • زهد رندان نوآموخته راهی به دهی‌ست

  من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم

 • مدد از خاطر رندان طلب ای دل ور نه

  کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم

 • که روزی رهروی در سرزمینی

  به لطفش گفت رندی ره نشینی

 • در سفالین کاسه رندان به خواری منگرید

  کاین حریفان خدمت جام جهان بین کرده اند

 • غلام همت رندان و پاکبازانم

  که از محبت با دوست دشمن خویشند

 • گر چه قومی را صلاح و نیکنامی ظاهرست

  ما به قلاشی و رندی در جهان افسانه ایم

 • خلق می گویند جاه و فضل در فرزانگیست

  گو مباش اینها که ما رندان نافرزانه ایم

 • چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست

  آن به که کار خود به عنایت رها کنند

 • زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است

  عشق کاریست که موقوف هدایت باشد

 • تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

  عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

 • سوی رندان قلندر به ره آورد سفر

  دلق بسطامی و سجاده طامات بریم

 • مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

  ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

 • آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

  کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

 • شنیدم که فرزانه ای حق پرست

  گریبان گرفتش یکی رند مست

 • اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

  ره روی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی

 • به من ده که در کیش رندان مست

  چه آتش پرست و چه دنیاپرست

 • دگر رند مغ آتشی میزند

  ندانم چراغ که بر می کند

 • خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند

  ساقی بده بشارت رندان پارسا را

 • گر پیر مناجاتست ور رند خراباتی

  هر کس قلمی رفته ست بر وی به سرانجامی

 • دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک

  جامه ای در نیک نامی نیز می باید درید