رقیب

رقیب
نگهبان، مراقب. در زمان‌های قدیم، به شخصی اطلاق می‌شده است که برای مواظبت از زیبارویان و ... آنان را در مسیر، همراهی می‌کرده است.
امروزه، رقابت کننده. ظاهرا، از آنجایی که نگهبانان، خودشان هم عاشق زیبارو می‌شده‌اند، و در این عشق به رقابت با عاشقان دیگر می‌پرداخته‌اند، به مرور زمان، واژه رقیب به معنی امروزی «رقابت کننده» درآمده است.
1

کاربردهای رقیب

 • رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

  مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

 • چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد

  توان گذشت ز جور رقیب در همه حال

 • رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم

  هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو

 • کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم

  مظلومی ار شبی به در داور آمدی

 • بکش جفای رقیبان مدام و جور حسود

  که سهل باشد اگر یار مهربان داری

 • رقیبان مهمان سرای خلیل

  به عزت نشاندند پیر ذلیل

 • هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب

  عهد فرامش کند مدعی بی وفاست

 • حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان

  این توانم که بیایم به محلت به گدایی

 • رقیبان حرم بنواختندش

  به واجب جایگاهی ساختندش

 • رقیبان آن حکایت بر گرفتند

  سخن هائی که رفت از سر گرفتند

 • فریاد می دارد رقیب از دست مشتاقان او

  آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را

 • صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم

  همه دانند که در صحبت گل خاری هست

 • گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت

  مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشم

 • گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب

  بهر آسایش این دیده خونبار بیار

 • رقیبم سرزنش ها کرد کز این باب رخ برتاب

  چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد