رعنا

رعنا
خوشنما و نازنین و لطیف و ظریف و دلربا و دلکش و زیبا
موزون
زن دراز احمق
دو رنگ
1

کاربردهای رعنا

 • شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین

  سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار

 • بعد ازین چون مهر مستقبل نگردم جز به امر

  پیش ازین گر چون فلک چرخی به رعنایی زدم

 • پا بهرجا که نهی برگ گلی است

  همه جا شاهد رعنائی هست

 • جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست

  ز مهر او چه می پرسی در او همت چه می بندی