رطل

رطل
پیمانه
1

کاربردهای رطل

  • بیا ساقی بده رطل گرانم

    سقاک الله من کاس دهاق

  • تیره زلفا بادهٔ روشن کجاست

    دیر وصلا رطل مرد افکن کجاست