رستن

رستن
نجات یافتن و آزاد شدن
1

کاربردهای رستن

  • مثال راکب دریاست حال کشته عشق

    به ترک بار بگفتند و خویشتن رستند

  • گله از فراق یاران و جفای روزگاران

    نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی

  • گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست

    سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار