رحمت

رحمت
مهربانی، دلسوزی
بخشایش، عفو
1

کاربردهای رحمت

  • علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

    که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

  • مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

    به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

  • بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت

    که ز کوی او غباری به من آر توتیا را