ربیع

ربیع
فصل بهار
1

کاربردهای ربیع

  • خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

    ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار