دون

دون
فرومایه، پست
1

کاربردهای دون

  • لعل تو که هست جان حافظ

    دور از لب مردمان دون باد

  • سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش

    مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش

  • چو حافظ در قناعت کوش و از دنیی دون بگذر

    که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد