دون

دون
فرومایه، پست
1

کاربردهای دون

  • لعل تو که هست جان حافظ

    دور از لب مردمان دون باد

  • سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش

    مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش

  • چو حافظ در قناعت کوش و از دنیی دون بگذر

    که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد

  • عجب آنکه غراب از مجاورت طوطی هم بجان آمده بود و ملول شده لاحول کنان از گردش گیتی همی نالید و دستهای تغابن بر یکدیگر همی مالید که این چه بخت نگونست و طالع دون و ایام بوقلمون لایق قدر من آنستی که با زاغی بدیوار باغی بر خرامان همی رفتمی