دور

دور
گردش
روزگار
نوبت
1

کاربردهای دور

 • گر توان بود که دور فلک از سر گیرند

  تو دگر نادره دور زمانش باشی

 • قدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده

  مرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقی

 • همی بینم از دور گردون شگفت

  ندانم که را خاک خواهد گرفت

 • بی رونقیم و بیخود و ناچیز زان سبب

  از ما دریغ داشت خوشی دور روزگار

 • دور جنیبت کش فرمان تست

  سفت فلک غاشیه گردان تست