دوتایی

دوتایی
پوشش زیر قبا، نوعی جامه ٔ صوفیان
چنگ دوتار
1

کاربردهای دوتایی

  • خرقه پوشان صوامع را دو تایی چاک شد

    چون من اندر کوی وحدت گوی تنهایی زدم

  • مغنی ملولم دوتایی بزن

    به یکتایی او که تایی بزن