دم

دم
نفس
گرما
آه
لحظه، هنگام
1

کاربردهای دم

 • گر بیائی در جوار ما دمی

  بینی از اندیشه خالی عالمی

 • شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش

  که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

 • گلبن حسنت نه خود شد دلفروز

  ما دم همت بر او بگماشتیم

 • شنیدم که خسرو به شیرویه گفت

  در آن دم که چشمش زدیدن بخفت

 • شنیدم که شاپور دم در کشید

  چو خسرو به رسمش قلم درکشید

 • گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی

  حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

 • با دم طاوس کم زاغ گیر

  با دم بلبل طرف باغ گیر

 • دمادم شراب الم در کشند

  وگر تلخ بینند دم در کشند

 • دمی نرگس از خواب نوشین بشوی

  چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی

 • چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو

  ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

 • مجلس و مجمع دمش آراستی

  وز نوای او قیامت خاستی

 • گر چه هم نغمه پری زین عالمست

  نغمه دل برتر از هر دو دمست

 • ظلمتی را کآفتابش بر نداشت

  از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت

 • در آن دم که پژمرد و بیمار گشت

  یکی ابر خرد از سرش میگذشت

 • در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

  بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

 • به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح

  تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم ازوست

 • یاد دارم که با کاروانی همه شب رفته بودم و سحرگاه بر کنار بیشه ای خفته شوریده ای همراه ما بود نعره بزد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت

 • بر بند حنوطم از گل زرد

  کافور فشانم از دم سرد