دلق

دلق
خرقه، جامه درویشان
1

کاربردهای دلق

 • خوش می کنم به باده مشکین مشام جان

  کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید

 • نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم

  دلق ریا به آب خرابات برکشیم

 • طریقت بجز خدمت خلق نیست

  به تسبیح و سجاده و دلق نیست

 • ترک هواست کشتی دریای معرفت

  عارف به ذات شو نه به دلق قلندری

 • سوی رندان قلندر به ره آورد سفر

  دلق بسطامی و سجاده طامات بریم

 • برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را

  بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را

 • من از این دلق مرقع به درآیم روزی

  تا همه خلق بدانند که زناری هست

 • صوفیان واستدند از گرو می همه رخت

  دلق ما بود که در خانه خمار بماند

 • داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید

  خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

 • هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشت

  خدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تویی

 • دلق حافظ به چه ارزد به می اش رنگین کن

  وان گهش مست و خراب از سر بازار بیار

 • دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد

  به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد