دلارام

دلارام
آرام بخش دل
هر چیز فریبنده و خوش آیند
زن نازنین و دلکش
با خاطر آسوده (قید)
1

کاربردهای دلارام

  • شنید این سخن نامبردار طی

    بخندید و گفت ای دلارام حی