درمسنگ

درمسنگ
درم سنگ
مثقال، هموزن درهم، واحدی در وزن که وزنی بسیار کم بوده است.
1

کاربردهای درمسنگ

 • ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد

  طلب ده درم سنگ فانید کرد

 • سزای چنین مردگویی که چیست

  که تریاک دارد درم سنگ بیست

 • بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم

  ده درمسنگست یک در یتیم

 • من نیم خود سه درمسنگ ای اسد

  ده درمسنگ اندرونم چون بود

 • در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید خوردن گفت صد درم سنگ کفایتست گفت این قدر چه قوت دهد