درزی

درزی
خیاط
1

کاربردهای درزی

 • درزی شو و بدوز ز پرهیز پوششی

  کاین جامه جامه ایست که خلقان نمی شود

 • درزی ایام زان ره میشکافت

  آنچه را زین راه ما میدوختیم

 • درزی مفلس و منعم نه یکی است

  فقر از بهر من این جامه برید

 • خوش آن درزی که زرین جامه ام دوخت

  خوش آن بازارگان کاین حله بفروخت

 • تا درزی بهار برای تو جامه دوخت

  بس جامه را گسیختم ای دوست پود و تار