درد

دُرد
ته نشین، رسوب، تیرگی (شراب و روغن و ...)
مطلق شراب
1

کاربردهای درد

 • ما آدمی نئیم از ایراک آدمی

  دردی کش پیاله شیطان نمی شود

 • دی می هستی ما صافی بود

  صاف خوردیم و رسیدیم به درد

 • برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

  که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

 • پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور

  خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد

 • صافی چو بشد به دور سعدی

  زین پس من و دردی خرابات

 • در این سماع همه ساقیان شاهدروی

  بر این شراب همه صوفیان دردآشام

 • مستی از من پرس و شور عاشقی

  و آن کجا داند که درد آشام نیست

 • بس که خرابات شد صومعه صوف پوش

  بس که کتبخانه گشت مصطبه دردخوار

 • ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم

  با خرابات آشناییم از خرد بیگانه ایم

 • سعدیا گر باده صافیت باید باز گو

  ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم

 • حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست

  عاشق دردی کش اندربند مال و جاه نیست

 • می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند

  تا کودکان در پی فتند این پیر دردآشام را

 • ای صوفی سرگردان در بند نکونامی

  تا درد نیاشامی زین درد نیارامی