دامن کشان

دامن کشان
آن‌که از روی ناز و غرور و تکبر حرکت کند؛ رونده به نازوخرام
1

کاربردهای دامن کشان

 • دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده

  صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده

 • بسا تلخ عیشان و تلخی چشان

  که آیند در حله دامن کشان

 • دامن کشان حسن دلاویز را چه غم

  کآشفتگان عشق گریبان دریده اند

 • او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان

  دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود

 • گر رفته باشم زین جهان بازآیدم رفته روان

  گر همچنین دامن کشان بالای خاکم بگذری

 • دامن کشان که می رود امروز بر زمین

  فردا غبار کالبدش در هوا رود

 • هر طرف که دل اشارت کردشان

  می رود هر پنج حس دامن کشان

 • عور ترسان که منم دامن کشان

  چون رهانم دامن از چنگالشان

 • سال دیگر آمد او دامن کشان

  هی کجا بودی به دریای خوشان

 • باز آرد زان طرف دامن کشان

  از طهارات محیط او درسشان

 • لیک آمد عصمتی دامن کشان

  وین که لغزیدی بد از بهر نشان

 • چون عصا و خرقه او خرقه شان

  جمله سوی طور خوش دامن کشان

 • حله ها پوشیده و دامن کشان

  مست و رقاص و خوش و عنبرفشان

 • سر آغوش و گیسوی عنبر فشان

  رسن وار در عطف دامن کشان

 • ناز گریبان کش و دامن کشان

  آستی از رقص جواهر فشان

 • یک نفس ای خواجه دامن کشان

  آستنی بر همه عالم فشان

 • سحر گاهی زنی دامن کشان رفت

 • دامن کشان ز جام شرابم برآمدی

 • متاب امشب به بام من چنین دامن کشان ای مه

 • به پای شعله رقصیدند و خوش دامن کشان رفتند

 • دامن مکش ز صحبت ایشان که در بهشت

  دامن کشان سندس خضرند و عبقری

 • تا قدمت در شب گیسو فشان

  بر سر گردون شده دامن کشان